Wniosek o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej 2021

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej rozstrzygają się między 2 a 3 miesiącami.Komu przysługują pieniądze unijne na założenie firmy.. Po przekroczeniu tego pułapu, z pomocą przychodzą Inkubatory Przedsiębiorczości.. We wniosku o jednorazowo przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej muszą znaleźć się m.in.: dane personalne i teleadresowe wnioskodawcy, kwota wnioskowanych środków,We wniosku o dotację musisz uzupełnić część dotyczącą informacji na tema…


Czytaj więcej

Formularz zgłoszenie pobytu stałego bydgoszcz

Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu, dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.. Godziny przyjmowania klientów: COM I i COM II poniedziałek - piątek 8:00-17:15; COM IV poniedziałek - piątek 8:00—15:15; Uwagi:INSTRUKCJA KROK PO KROKU Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego" lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego".. 2.W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ogran…


Czytaj więcej

Wzór podania o odszkodowanie do zus

Do ZUS nie było żadnego pytania, choćby o kompletność dokumentów przekazanych do sądu.. Wniosek o odszkodowanie z ZUS zawiera takie elementy jak: data złożenia wniosku; .Członkiem tej organizacji może być instytucja z państwa należącego do Rady Europy.. W celu otrzymania jednorazowego odszkodowania składa się do ZUS następujące dokumenty: Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawi…


Czytaj więcej

Oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności rodo

zapytaniem, po poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania poufności.złożenie oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania w poufności Zobowiązany wyrażając wstępne zainteresowanie udziałem w procesie sprzedaży, składa oświadczenie o następującej treści:Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią polityki ochrony danych osobowych wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania tajemnicy danych osobowych [oświadczenie o poufności] Oświadczam, iż zap…


Czytaj więcej

Wygaśnięcie umowy o pracę na czas określony a zasiłek dla bezrobotnych

Wygaśnięcie umowy o pracę skutkuje, tak samo jak w przypadku rozwiązania umowy, ustaniem stosunku pracy.Przyznanie zasiłku dla bezrobotnych jest uzależnione od sposobu rozwiązania umowy o pracę.. CzyW sytuacji, gdy umowa o pracę na czas określony wygasa po porodzie, czyli w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużenia.. Oczywiście biorąc pod uwagę konieczność bycia.Kodeks pracy w art. 63 1, 63 2 i 66 wymienia następujące przypadki wygaśnięcia …


Czytaj więcej

Oświadczenie do zus o kwarantannie

Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych.. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, któ…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę na czas nieokreślony

Wynosi on: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;Wypowiedzenie zmieniające musi był przygotowane na piśmie i powinno zawierać pouczenie o długości obowiązującego okresu wypowiedzenia oraz czasu, w jakim podwładny może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków.. Nie ma co prawda na celu rozwiązania stosunku pracy, jednakże zmienia dotychczasowe warunki w przeważającej większości na gors…


Czytaj więcej

Oświadczenie że jestem podatnikiem vat

Podpis Uczestnika Projektu Data i miejscowość „ Kapitał dla przedsiębiorczych"Brak potwierdzenia o funkcjonowaniu Państwa jako „czynnego podatnika VAT" od dnia 01-05-2004 r. pozbawia naszą firmę, na podstawie art.88 ust.4 ustawy, prawa do odliczenia podatku naliczonego z.Firma ……………………………………………………… o świadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.. Usługa umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT.jestem płatnikiem podatku VAT …


Czytaj więcej

Jak odczytać obrót z rachunku zysków i strat

Wzór RZiS wskazany jest w załącznikach do ustawy o rachunkowości.. O tym, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi rentowną działalność i wypracowuje zyski, informuje nas sprawozdanie finansowe, a dokładniej: poszczególne pozycje rachunku zysków i strat.Analiza pozioma rachunku zysków i strat - przykład obliczeń.. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa.. Bilans, jako główny element sprawozdania, przedstawia majątek …


Czytaj więcej

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis- jednorazowa amortyzacja

- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn.. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcyWniosek - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. Dz.U.. O czym trzeba pamiętać .amortyzację nowych środków trwałych do 100.000zł rocznie albo; amortyzację stanowiącą pomoc de minimis do kwoty 50.000 euro rocznie.. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.. Wtedy byłaby bezprawna i w k…


Czytaj więcej