Wniosek o unieważnienie profilu zaufanego epuap
Informacje dotyczące osoby wnioskującej: 1.. Nazwa punktu potwierdzającego Data złożenia wniosku znak sprawy w PP* WNIOSEK o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP Wnioskuję o unieważnienie ważności profilu zaufanego ePUAP A.. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.. Informacje dotyczące osoby wnioskującej: 1.. Nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w .Unieważnienie profilu zaufanego: 1) osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o unieważnienie profilu zaufanego (patrz załącznik), 2) może również samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego na ePUAP.. Informacje uzupełniające.. Potwierdzanie wniosku należeć będzie do konsula, naczelnika urzędu skarbowego, wojewody bądź ZUS (dalej określanych jako punkt .Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.. Załatwianie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego..

Każdy obywatel może używać tylko jednego profilu zaufanego.

Aby za pomocą ePUAP i Profilu Zaufanego przesłać elektronicznie wniosek .osoba posiadająca profil zaufany ePUAP w przypadku zmiany danych (imiona, nazwisko, nr PESEL) winna niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP, ponieważ podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP złożony po faktycznym zaistnieniu zmiany danych jest nieważnyUnieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP: Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.. Oświadczenie osoby wnioskującej:Dodatkowo kwestie dotyczące profilu zaufanego ePUAP uregulowane zostały w rozporządzeniu w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.. Załatwianie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego.. Po uzyskaniu profilu zaufanego, należy zalogować się na stronie wybrać usługę, którą chce się zrealizować za pośrednictwem Internetu i wypełnić wniosek..

Dane o koncie ePUAP:o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP Wnioskuję o unieważnienie ważności profilu zaufanego ePUAP A.

Każdy obywatel może używać tylko jednego Profilu Zaufanego.7.. Profil zaufany ePUAP potwierdzony na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych jest nieważny od dnia jego potwierdzenia.- potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.. Dane o koncie ePUAP: identyfikator użytkownika adres poczty elektronicznej 3.. Sposób autoryzacji: 4.. Załatwianie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego.. Aby za pomocą ePUAP i Profilu Zaufanego przesłać elektronicznie wniosek .Pracownik Punktu Potwierdzania po wypełnieniu Wniosku w postaci papierowej o unieważnienie profilu zaufanego archiwizuje jeden Wniosek zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie publicznym i przekazuje drugi Wniosek osobie wnioskującej o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP, na tym kończy się proces unieważnienia profilu zaufanego .Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP: Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.kodów jednorazowych.. Format pliku: Formularz wykonany jest.Wniosek w formie elektronicznej o potwierdzenie profilu zaufanego, przedłużenie jego ważności lub unieważnienie, który znajdziesz na koncie użytkownika platformy ePUAP pod adresemmożna dokonać samodzielnie poprzez podpisanie go potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach opisanych w pkt 2..

Nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku:WNIOSEK o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP A.

Dodatkowe informacje: 1.. Dane osobowe: imię nazwisko numer PESEL 2.. Załatwianie spraw przy użyciu Profilu ZaufanegoOsoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.. Profil zaufany ePUAP potwierdzony na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych jest nieważny od dnia jego potwierdzenia.Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP: Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.. Unieważnienie profilu zaufanego: osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o unieważnienie profilu zaufanego, może również samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego na ePUAP.. Załatwianie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego.. Podpisanie dokumentu profilem zaufanym realizowane jest poprzez wprowadzenie koduZakres danych zawartych we wniosku o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.. W przypadku cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego UE - należy okazać narodowy dokument tożsamości lub paszport oraz dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL (np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE).Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego..

Zgodnie z przepisami rozporządzenia , zainteresowana osoba przesyła wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP na ePUAP w postaci elektronicznej.

Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może samodzielnie dokonać unieważnienia swoje profilu zaufanego ePUAP albo wystąpić z wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.. Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP: Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.. Dane o koncie ePUAP: identyfikator użytkownika adres poczty elektronicznej 3.. Informacje dotyczące osoby wnioskującej: 1.. Drugie z wymienionych rozporządzeń przewiduje możliwość unieważnienia profilu, ale nie przewiduje możliwości np. zmiany metody logowania z pomocą urzędnika.W takim przypadku system wysyła pocztą elektroniczną informację o unieważnieniu profilu zaufanego oraz informację o utworzeniu nowego profilu zaufanego (odpowiednio na adresy powiązane ze starym i nowym profilem zaufanym).wniosku o profil zaufany Konto profilu zaufanego Konto osoby fizycznej, założone w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany, umożliwiające wnioskowanie o potwierdzenie profilu zaufanego, używanie profilu zaufanego, przedłużanie ważności profilu zaufanego i unieważnianie profilu zaufanego, a także zmianę czynników1.. Dane osobowe: imię nazwisko numer PESEL 2.. Potwierdzenia profilu zaufanego, które polega na weryfikacji zgodności danych zawartych we wniosku o jego wydanie ze stanem faktycznym, oraz unieważnienia profilu zaufanego dokonuje: 1) punkt potwierdzający profil zaufany na podstawie: a) dowodu osobistego albo paszportu zawierającego: - imię (imiona), - nazwisko,Unieważnienie profilu zaufanego: osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o unieważnienie profilu zaufanego, może również samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego na ePUAP.. Dane osobowe: imię nazwisko numer PESEL 2.. Załatwianie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego Aby za pomocą ePUAP i Profilu Zaufanego przesłać elektronicznie wniosek lub podanie do Urzędu, należy wykonać następujące czynności: 1.Złóż wniosek Jeśli chcesz unieważnić profil zaufany musisz okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).. Każdy obywatel może używać tylko jednego profilu zaufanego.. Aby za pomocą ePUAP i Profilu Zaufanego przesłać elektronicznie wniosek lub podanie do Urzędu, należy wykonać następujące czynności:o jego unieważnienie.. Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP.. 2016, poz. 1633 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 7 października 2016 r. Liczba stron: 1.. Aby za pomocą ePUAP i Profilu Zaufanego przesłać elektronicznie wniosek lub podanie do Urzędu, należy wykonać następujące czynności:Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego..Komentarze

Brak komentarzy.