Wniosek rodzica o indywidualny program nauczania
oświadczenie rodziców w sprawie nauki religii/etyki.. Author: sp77 Created Date: 12/14/2016 9:18:46 AM .Indywidualny program lub tok nauki i inne formy wsparcia dla uczniów uzdolnionych.. Wniosek składa się do dyrektora szkoły.. Nowy Dwór Gdański, dnia ……………………………….. wniosek rodzica o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, rodzice niepełnoletniego ucznia, wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, rodzice niepełnoletniego ucznia, wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, rodzice niepełnoletniego ucznia, nauczyciel prowadzący ar tystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia (§ 4 ust.. Zezwolenia na indywidualny tok nauczania udziela uczniowi dyrektor szkoły.Jeśli z wnioskiem o indywidualny program nauki wystąpił nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (po wyrażeniu zgody przez pełnoletniego ucznia lub zgody jego rodziców), to powinien opracować indywidualny program nauki dla ucznia, dostosowany do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych i dołączyć go do wniosku.nauczania lub indywidualnego programu nauki (por. § 2 pkt..

wniosek rodzica o nauczanie indywidualne.

wnioskuję o uruchomienie tej formy nauczania w domu rodzinnym dziecka.. Dodano: 28 grudnia 2017.. 6.Rozporządzenie nie zawiera obowiązku prowadzenia indywidualnych zajęć z uczniem w określonej ilości godzin, jak też nie umożliwia rodzicowi, składającemu wniosek o indywidualny tok nauczania narzucenia warunków, na jakich ma być prowadzone indywidualne nauczanie z jego dzieckiem.. Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć uzasadniającą go dokumentację, określającą w szczególności: trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;Data dodania: 21.01.2019 Wniosek o objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem może być złożony przez jednego z rodziców, ale drugiego należy jednocześnie o tym fakcie zawiadomić.. PODANIE o nauczanie indywidualne.. Zasadniczą zmianą .Z pisemnym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić : Uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,1) czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, 2) sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, 3) zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć, 4) wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania o zezwolenie na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia ..

wniosek rodzica o rewalidację.

Nauczyciel (nauczyciele) prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, dołącza do wniosku indywidualny program nauki lub akceptację indywidualnego .zezwolić - na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia - na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym zajęcia są realizowane.DRUKI DO POBRANIA.. adres kontaktowy.. Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące warunki i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów uzdolnionych.. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.Poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>Wniosek o jej przyznanie składa do publiczne j poradni dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia..

.imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna.

§ 9.Orzesze, dnia ….. Wnioskodawca: ….. imię i nazwisko ….. adres, nr telefonu2.. oświadczenie związane z organizacją wycieczek i wyjazdów.. -.Procedura postępowania: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.. Oświadczam, że jestem rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad uczniem lub prawnym opiekunem ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nadZ wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,Wniosek o indywidualny tok nauczania może złożyć: uczeń pełnoletni lub niepełnoletni za zgodą rodziców; rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia; wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.. 1 pkt 2-4 - w ciągu co najmniej 3 dni.. nr 1) mogą złożyć: • uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),Jeśli z wnioskiem o indywidualny program nauki wystąpił nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (po wyrażeniu zgody przez pełnoletniego ucznia lub zgody jego rodziców), to powinien opracować indywidualny program nauki dla ucznia, dostosowanyTygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust..

wniosek_o udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

WNIOSEK RODZICA O NAUCZANIE INDYWIDUALNE.. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.. § 2 Uzyskanie zgody na realizację indywidualnego programu lub toku nauki 1.. Jeżeli sprzeciwi się wydaniu orzeczenia, organ powinien zawiesić postępowanie do czasu, gdy sąd rodzinny podejmie za rodziców decyzję.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 1) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców; 2)Art. 66.. 3, nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, powinien dołączyć informacje o predyspozycjach i możliwościach ucznia oraz o jego dotychczasowych osiągnięciach, a także indywidualny program nauki, o którym mowa w § 5.Wniosek rodzica o nauczanie indywidualne .. Wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na indywidualny program lub tok nauki (zał.. 1 pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w ust.. telefon kontaktowy.. Organem odpowiedzialnym za organizację indywidualnego nauczania jest dyrektor szkoły.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: − uczeń, z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców; − rodzice niepełnoletniego ucznia;Do wniosku, o którym mowa w ust.. Wychowawca dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i dotychczasowych osiągnięciach ucznia.. Uzasadnienie (tutaj musisz wymyśleć jakieś powody, dla których chcesz wziąć na siebie odpowiedzialność za edukację swojego dziecka), np.Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym mowa w punkcie 15..Komentarze

Brak komentarzy.