Miejsce wykonania umowy sprzedaży na odległość
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.. 2 (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy) i art. 35 (zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy).Kwestie sprzedaży na odległość, a więc także za pomocą Internetu czy telefonu, reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.. 7 Tak M. Olczyk, Sprzedaż konsumencka, Warszawa 2006, s. 103-104, która wskazała, że klauzule zawierane w umowach na odległość, w których chwila wydania została ustalona na moment wyda-Art. 454 Kodeks cywilny (KC) .. Miejsce wykonania umowy, w razie sporu, powinien uzasadnić powód.Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.. Jeżeli więc wydanie rzeczy kupującemu nastąpiło w miejscu jego zamieszkania, to jest to jednocześnie miejsce wykonania umowy.Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa z konsumentem zawarta a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy (np. w domu konsumenta, na prezentacji organizowanej w hotelu), b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej, c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio .16. ..

Chwila i miejsce zawarcia umowy.

Zgodnie z ustawą najpóźniej w .Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.. Aby określić miejsce wykonania umowy sprzedaży rzeczy zakupionej w sklepie internetowym, należy wpierw zająć się ustaleniem świadczeń stron.. Drugim istotnym aktem prawnym jest ustawa o prawach konsumenta, która określa obowiązki przedsiębiorców zarówno przy sprzedaży tradycyjnej, jak i przy umowach zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.Zgodnie z art. 27 ustawy, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 (zwrot kosztów dodatkowych dostarczenia rzeczy), art. 34 ust.. Do góry.zania - część szczegółowa, Warszawa 2011, s. 27-28; umowa zawarta na odległość jest obecnie zdefiniowana w art. 2 pkt 1 u.p.k.. Nie ma tu jednoczesnej fizycznej obecności stron.. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik .posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium ..

W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.

.UmowaZlecenia jest zawierana na czas oznaczony - zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży zawartej 2. pomiędzyKlientemiSprzedawcą.. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn.Umowy zawierane bez jednoczesnej fizycznej obecności stron w tym samym czasie i miejscu należy również uznać za zawarte na odległość w przypadku, gdy strony komunikują się np. za pomocą wideokonferencji Skype, jeżeli zachodzą wszystkie inne przesłanki z art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.W umowie sprzedaży strony zastrzegły jednak, że miejscem spełnienia świadczenia sprzedawcy będzie miejsce zamieszkania kupującego.. W związku z tym, że Twoje towary będą wysyłane lub transportowane z polski za granicę, to za miejsce zawarcia umowy należy określić miejscowość, w której mieści się siedziba Twojej działalności gospodarczej.Umowa zawarta na odległość to każda umowa, którą Ty, jako przedsiębiorca, zawierasz z osobą fizyczną, która nie działa przy tym jako przedsiębiorca, przy czym umowa jest zawierana bez jednoczesnej, fizycznej obecności stron w jednym miejscu, w związku z czym niezbędne jest wykorzystanie jakiegoś środka porozumiewania się na .Zgodnie z przywołaną na wstępie ustawą o prawach konsumenta, za umowę zawartą z konsumentem na odległość uważa się umowę zawartą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.Art..

W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.Miejsce wykonania umowy.

Natural Pharmaceuticals umożliwia zawieranie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Infolinii (telefonicznie) oraz listownie (przy wykorzystaniu kuponu zamówienia).. Jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej lub miejsce świadczenia nie wynika z właściwości zobowiązania, stosuje się ogólną zasadę, która mówi, że świadczenia pieniężne mają być spełnione w miejscu zamieszkania .- umowa zostanie zawarta w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;Sprzedaż poza lokalem i na odległość.. Wykorzystuje się tylko jeden lub większą liczbę środków porozumiewania się na odległość (art. 2 pkt 1 - ustawa o prawach konsumenta).Obowiązki stron przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.. PODSUMOWANIE Umowa zawierana na odległość cechuje się brakiem fizycznego kontaktu między konsumentem a sprzedawcą - sprzedaż odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania na .Jest to zwłaszcza istotne, gdy strony umowy pochodzą z innych państw, tak aby ustalić, które prawo jest właściwe..

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals.

Z pytania wynika, że do zawarcia umowy doszło między dwoma przedsiębiorcami.W związku z tym w sprawie nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące umów zawieranych .Art.. W obydwu przypadkach, jeżeli by zastosować ogólne zasady określenia właściwości miejscowej sądu kupujący musieliby swoje powództwa wnosić odpowiednio w Poznaniu oraz Rzeszowie.Co do samego miejsca wykonania umowy to należy je zasadniczo rozumieć w ten sposób, że świadczenie pieniężne powinno być spełnione w zasadzie w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela.. Powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania.. Na treśćGdy chodzi o termin wykonania umowy, strony mogą określić go samodzielnie, a gdy tego nie uczynią przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.Dodatkowo przy zawieraniu umowy na odległość zawsze możesz skorzystać z prawa do odstąpienia - masz na to 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili .konsumentom usług, w tym na podstawie umów-zleceń i umów o dzieło, których rezultatem nie jest rzecz ruchoma.. Szczegółowe obowiązki sprzedawców i uprawnienia konsumentów nie dotyczą kontraktów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, których wartość nie przekracza 50 .Umowy na odległość dotyczą najczęściej sprzedaży wysyłkowej (za pośrednictwem katalogów, ogłoszeń prasowych z wydrukowanym formularzem zakupu, telewizji, itp.) bądź za pośrednictwem kanałów elektronicznych (sklepy internetowe, sprzedaż przez telefon itp.).. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o .Umowę sprzedaży można skonstruować m.in w ten sposób, że zapłata nastąpi przed wydaniem rzeczy, czyli przed powierzeniem jej przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, lub po nadejściu rzeczy do kupującego, W przypadku tym drugim Kodeks cywilny stanowi, że kupujący jest obowiązany zapłacić cenę po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy (art. 544 par.. z o. o. imię i nazwisko ul. Łubinowa 4a …………………………………….. 03-878 Warszawa adres zamieszkania OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ/POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWAZawarcie umowy przez telefon między dwoma przedsiębiorstwami .. Sprzedający zobowiązany jest wydać rzecz kupującemu.. Przede wszystkim musi on zwrócić wszystkie płatności dokonane przez konsumenta, w tym koszty dostarczenia rzeczy.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa A) DLA USŁUG MOBILNYCH I TELEFONU STACJONARNEGO ……………………………………… InterPhone Service Sp.. ).Miejscem wykonania umowy w rozumieniu art. 34 kpc jest miejsce, gdzie miała być wykonana konkretna czynność, której wykonania się dochodzi..Komentarze

Brak komentarzy.