Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska dziecka
Wniosek składa się do sądu opiekuńczego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego.. zZmiana nazwiska w rozumieniu ustawy oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.. W przypadku posiadania praw do dziecka przez oboje rodziców potrzebna jest zgoda obojga na zmianę nazwiska dziecka.. Chodzi o to, aby uzasadnić, dlaczego dotychczasowe nazwisko nie odpowiada i z jakich przyczyn ma być zmienione na inne, np. zmiana z nazwiska Adam na nazwisko Nowak moŝe być uzasadniona tym, Ŝe nazwisko ma formę imienia.Wniosek o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, tel.. Czytaj więcej o wniosek o zmianę nazwiska dziecka na WP parenting.We wniosku o zmianę nazwiska należałoby jednoznacznie napisać, że chodzi o zmianę nazwiska aktualnie używanego - a nie nazwiska używanego; takie doprecyzowanie (związane z treścią art. 7 ustawy o zmianie imienia i nazwiska) może się przydać zwłaszcza w przypadku rozpatrywania Pani wniosku przez urzędnika z mniejszym .Prawomocne postanowienie Sądu, upoważniające do dokonania zmiany nazwiska dziecka zastępuje zgodę rodzica, który się sprzeciwia takiej zmianie..

*uzasadnienie tej zmiany.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.W tamtym tygodniu złożyłam wniosek o zmianę swojego nazwisko na nazwisko swoich dzieci.. W art. 90 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego natomiast uregulowana jest kwestia nazwiska dziecka, które jest pasierbem.Aby .WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion - Poznań .. uzasadnienie, oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.Mam problem ze zmianą nazwiska.UZASADNIENIE WNIOSKU.. Muszą być tutaj przedstawione okoliczności wyjaśniające konieczność zmiany nazwiska bez zgody drugiego z rodziców.Przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka W uzasadnieniu wniosku o zmianę nazwiska dziecka trzeba zawrzeć fakty przemawiające za podjęciem takiej decyzji.. Skuteczne uzasadnienie właśnie tych ważnych względów może skutkować zmianą nazwiska dziecka.W uzasadnieniu wniosku należy odnieść się do podstaw zmiany nazwiska lub imienia, podając np. że imię lub nazwisko jest ośmieszające, nielicujące z godnością człowieka lub było kiedyś używane i zostało bezprawnie zmienione.Kierując się dobrem dziecka sąd powszechny ustala czy zmiana nazwiska pozwoli dziecku na silniejszą identyfikację z rodziną wnioskodawczyni i czy zmiana nazwiska nie spowoduje u dziecka jakichś poważnych następstw..

Do takiego wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Chcę zmienić nazwisko dziecku bez zgody ojca, ponieważ nie mogę prosić ojca dziecka o taką zgodę, gdyż nie znam jego miejsca zamieszkania i nie wiem, gdzie przebywa.Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż małoletni K. C. pochodzi z nieformalnego związku wnioskodawczyni M. F. oraz uczestnika postępowania M.. Do wniosku trzeba dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka oraz ewentualne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.. Może to być np. fakt, że dziecko po rozwodzie rodziców wychowywane jest wyłącznie przez matkę, a ojciec nie interesuje się dzieckiem i nie nawiązuje z nim kontaktów.Wniosek trzeba uzasadnić - zmiana nazwiska bądź imienia musi nastąpić z ważnych powodów Ustawa o zmianie imienia i nazwiska dość szczegółowo precyzuje, w jakich przypadkach można takowych dokonać.RE: Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska Napisz po prostu, że z uwagi na złe wspomnienia z dzieciństwa zawsze posługiwałeś się nazwiskiem matki - wskaż świadka 1-2, którzy to potwierdzą, że pod tym nazwiskiem jesteś "znany", od teraz zacznij go używać pisząc wszelakie wnioski itp., żebyś miał podkładkę - nie powinno być w takim wypadku problemu.Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie..

Następnie trzeba zamieścić uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska lub imienia.

Decyzja w tym zakresie należy do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC).Wszystko na temat: wniosek o zmianę nazwiska dziecka.. Lecz gdy ukończyło już 14 lat, potrzebna jest do tego jego zgoda.. Koszt takiego wniosku to 40 złotych.Krok 3 UZASADNIENIE WNIOSKU.. Postanowienie lub uzasadnienie sądu o przyznaniu opieki, postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany imienia/imion i/lub nazwiska.. Co do argu­men­tacji, skupiłabym się na tym, że dobrze, aby dzieci miały to samo nazwisko (jako rodzeńst­wo), powołu­jąc się na art. 89[1] Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego: "Dzieci pochodzące od tych samych rodz­iców noszą takie samo nazwisko, z zas­trzeże­niem przepisów, które do zmi­any nazwiska dziec­ka wyma­ga­ją jego zgody".Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. Wobec tego należy we wniosku o zmianę nazwiska wymienić wszystkie powody zmiany nazwiska, czyli wskazać np. że Pana matka nosi takie nazwisko oraz to, że Pana rodzina jest znana pod takim nazwiskiem.Udzielenie zgody na zmianę nazwiska dziecka przez samego zainteresowanego lub drugiego rodzica powinno nastąpić w drodze oświadczenia złożonego osobiście przed odpowiednim organem lub pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym..

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 1.

Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać: 1) dane osoby, której zmiana dotyczy: a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,Proszę o wydanie decyzji administracyjnej w/w sprawie.. Sąd opiekuńczy zezwalając na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska syna skarżącego w tej sprawie uznał, że istnieją ważne powody uzasadniające tę zmianę i leży to w interesie dziecka.Chciałabym wystąpić do sądu o zgodę na zmianę nazwiska 10-letniego dziecka, które nosi nazwisko swego biologicznego ojca.. Po drugie, jeśli drugi rodzic nie ma odebranych praw rodzicielskich, musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.Ustawia z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk.. Do wniosku trzeba dołączyć uzasadnienie potrzeby zmiany nazwiska dziecka mimo braku zgody drugiego z rodziców.. Zgodnie z art. 2 ust.. C. i - z uwagi na to, że rodzice małoletniego po jego narodzinach zamierzali zawrzeć związek małżeński - tydzień po urodzeniu małoletni otrzymał nazwisko ojca.Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dziecko.. Odpis zupełny aktu urodzenia.. Jedyna opłata to 37zł, nie trzeba mieć już swojego zupełnego aktu urodzenia, urząd robi to za nas .2) o wiadczenie ojca/ matki dziecka o wyra eniu zgody na zmian jego nazwiska/imienia, 3) zgoda dziecka na zmian (gdy uko czy o 14 lat), 4) .. 5) Do wniosku do czam dowód uiszczenia op aty skarbowej w kwocie .. 1 ustawy, uzasadniający jego zmianę.Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sporze o nazwisko dziecka, mogą się zwrócić do sądu o wyrażenie zgody na taką zmianę..Komentarze

Brak komentarzy.