Formularz o pomocy de minimis
Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym - przedstawiamy poniżej instrukcję jego wypełniania.. rozporządzen.. byćW praktyce wyróżnia się dwa: „ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ", stanowiącym załącznik do rozporządzenia.. „ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.Formularz o uzyskanej pomocy de minimis (instrukcja) Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma byćFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Uwaga!. Poniżej przedstawiam instrukcję jego wypełniania..

do pomocy de minimis udzielanej na warunkach .

Stosuje .. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis Stosuje si ę do pomocy de minimis udzielanej na warunkach okre ślonych w rozporz ądzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Strona 1 z 7 5) Forma prawna podmiotu5)W odniesieniu do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wprowadzone zostały de facto 2 nowe wzory formularzy, z których jeden ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komusji (UE) nr 1407/2013 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis to jeden z obowiązkowych załączników do wniosku o dotacje na podjęcie działalności.. Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty.

W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn.. UE L 352 z .się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dalej: „formularz dot.. We would like to show you a description here but the site won't allow us.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

UE L 352 z 24.12 ...Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .

Poniżej udostępniamy wzór dokumentu przedstawiający poprawny sposób wypełnienia Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Strona 1 z 7 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnikaFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. W innych przypadkach formularz ten wypełnia się w inny sposób.WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. któremu ma .. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (czarny kolor czcionki - oryginalna instrukcja) Na końcu zamieszczony jest krótki przykład wypełnienia tabeli D wraz z informacją dodatkowąFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Strona 1 z 7 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnikao pomoc de minimis .

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Informacje .. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Strona 1 z 7 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnikao pomoc de minimis z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.. określonych.. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) - gdy starasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Poniższa instrukcja dotyczy jedynie sytuacji w której osoba bezrobotna stara się o dotacje z Urzędu Pracy.. Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis".. 1 4Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. iu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. dotyczące.. WZÓR - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf.oświadczenie o tym, że nie otrzymałeś takiej pomocy w tym okresie ( Oświadczenie RD-2 ), formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub.. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu w związku z działalnością prowadzoną.śli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Strona 1 z 7 5) Forma prawna podmiotu5)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..Komentarze

Brak komentarzy.