Zapis na paragonie dokument nie jest fakturą uproszczoną
Można go zaksięgować jak każdą inną fakturę i odliczyć VAT.. DGP ustaliła w Ministerstwie Finansów, że taki paragon traktowany jest fakturą uproszczoną, w polskim prawie podatkowym traktowaną jak zwykła faktura, zatem nie można go wymienić.Fakturę uproszczoną można wymienić na zwykłą fakturę VAT.. Paragon wystawiony na kwotę poniżej 450 zł lub 100 euro, który posiada NIP nabywcy, stanowi fakturę uproszczoną.Jeśli bowiem paragon (na kwotę niższą niż 450 zł) posiada już NIP, to czy na jego podstawie można wystawić standardową fakturę, skoro paragon taki już sam w sobie jest fakturą uproszczoną?. Analogicznie, praktycznego znaczenia nie ma także zamieszczenie adnotacji o tym, że dokument stanowi fakturę uproszczoną.Zdaniem Ministra jest on fakturą uproszczoną.. Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy.MF: paragon z NIP do 450 zł jednak nie musiałby być fakturą uproszczoną Obecnie (przynajmniej na razie) oficjalna wykładnia jest taka, że paragon z NIP do 450 zł Takim numerem nie może być bowiem numer paragonu fiskalnego - podkreśla Izabela Rutkowska.W mojej ocenie dotyczy paragonów z NIP nabywcy, na których widnieje adnotacja „Dokument nie jest fakturą uproszczoną"..

jest fakturą uproszczoną.

5 pkt 3 ustawy o VAT.. Objaśnienia wskazują, że paragon fiskalny z NIP wystawiony podatnikowi VAT daje nabywcy prawo do odliczenia VAT naliczonego.Od jakiegoś czasu na paragonie fiskalnym z Castoramy znajduje się informację że "Dokument ten nie jest fakturą uproszczoną".. To, że taką fakturę stanowi paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy, potwierdzało Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na początku stycznia na swojej stronie internetowej.W przypadku transakcji, których wartość nie przekracza 450 złotych brutto, paragon otrzymuje status faktury uproszczonej, która jednak ma taką samą moc prawną, jak zwykła faktura.. Możesz od razu wystawić "standardową fakturę".. Ale jeśli będzie on wystawiony na nie więcej niż 450 zł, to sam w sobie będzie fakturą, tyle że uproszczoną „Dokument nie jest fakturą uproszczoną" - dopisek sprzedawców, który budzi wątpliwości.. Obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem stosowania takiej adnotacji na paragonach, a w konsekwencji nie ma podstaw do twierdzenia, że umieszczenie takiej adnotacji na paragonie z NIP nabywcy wyłącza traktowanie go jako faktury uproszczonej.Powinna wejść w życie najpóźniej 1 stycznia 2021 r., gdyż z końcem roku kończy się okres przejściowy, kiedy podatnicy mogli nie wpisywać do ewidencji odrębnie każdego paragonu uznanego za fakturę uproszczoną..

Jeśli jednak będzie on wystawiony na kwotę niższą niż 450 zł, to sam w sobie będzie fakturą, tyle że uproszczoną.

A co za tym idzie - wystawianie faktur do takich paragonów z NIP jest bezpodstawne, nawet na życzenie nabywcy.Część sprzedawców, powołując się na zapisy zawarte w ustawie o VAT w odniesieniu do zakupów o niskiej wartości, a więc nieprzekraczających kwoty 450 zł, wystawia jedynie paragon z NIP-em nabywcy będący fakturą uproszczoną.. 0114-KDIP1-3.4012.219.2017.2.MK, oraz informacje na stronie MF.Jak rozumiem, założeniem ustawodawcy było więc traktowanie paragonu na równi z fakturą uproszczoną, jeżeli oczywiście spełnia on pozostałe wymagania wynikające z rozporządzenia MF w sprawie wystawiania faktur (będącego podstawą prawną wniosku ?o wydanie interpretacji indywidualnej zaskarżonej do WSA), które od 2014 roku zostało uchylone, a przepisy dotyczące faktur znajdują się obecnie bezpośrednio w ustawie o VAT.MF wskazał, że w przypadku gdy wartość sprzedaży nie przekracza 450 PLN lub 100 EUR brutto, a na paragonie znajdzie się NIP nabywcy, dokument stanowi fakturę uproszczoną i nie jest możliwe wystawienie na tej podstawie kolejnej faktury (w istocie jedna sprzedaż byłaby wtedy udokumentowana dwoma fakturami).Przypomnijmy, że na dokumentowanie sprzedaży fakturą uproszczoną pozwala art. 106e ust..

Jednocześnie z Objaśnień wynika, że nie musisz transakcji z przedsiębiorcami dokumentować paragonem z NIP.

Zawiera wszelkie potrzebne informacje, aby uznać ją jako FV uproszczona.. Mają oni umieszczać na paragonach dopisek „dokument nie jest fakturą uproszczoną".- Tak więc paragon, na którym co prawda jest numer NIP nabywcy, ale nie ma na nim numeru, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, nie jest fakturą uproszczoną.. Propozycja ta jest odpowiedzią na postulaty .Co za tym idzie, nawet jeśli adnotacja o tym, że dokument nie jest fakturą uproszczoną znajdzie się na wystawionym paragonie, to nie wywoła ona na gruncie podatkowym żadnych skutków, a kontrahent nadal będzie miał prawo np. do odliczenia na tej podstawie VAT (o ile dokument spełnia inne przewidziane w tym zakresie wymagania).. Castorama twierdzi, że numeracja ich paragonów jest powtarzalna i nie mogą utworzyć dla nich indywidualnych numerów.Skoro paragon fiskalny zawiera numer NIP nabywcy oraz spełnia pozostałe warunki wymagane do uznania go za tzw. fakturę uproszczoną, to nie można już do niej wystawić standardowej faktury - uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.. Analizując jednak zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dochodzimy do wniosku, że taki dokument nie może być podstawą do zaksięgowania kosztu w PKPiR.Adnotacja „ dokument nie jest fakturą uproszczoną " wydaje się sprzeczna z intencją Ministerstwa Finansów, które od początku (odkąd tylko zmieniły się przepisy) twierdzi, że paragon fiskalny z.Wiemy więc już, że obecnie paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł..

Faktura ...Ministerstwo Finansów proponuje, aby paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie był fakturą uproszczoną - poinformował resort.

akt I SA/Gd 269/14, WSA w Warszawie w .Tylko taki paragon będzie można później wymienić na fakturę dającą prawo do odliczenia podatku.. Część przedsiębiorców uznawała, że owszem - do paragonu będącego fakturą uproszczoną można wystawić fakturę standardową.Dla przykładu NSA w wyroku z dnia 27.10.2016 r., sygn.. Fiskus broni anachronizmówNa fakturę będzie można wymienić tylko paragon z NIP nabywcy.. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów paragon z NIP jest dokumentem równoważnym ze zwykłą fakturą VAT.Adnotacja „dokument nie jest fakturą uproszczoną" wydaje się sprzeczna z intencją Ministerstwa Finansów, które od początku (odkąd tylko zmieniły się przepisy) twierdzi, że paragon fiskalny z.Jeżeli sprzedawca zamieści na paragonie NIP nabywcy, a wartość transakcji nie przekroczy kwoty 450 zł lub 100 euro, to paragon taki można uznać za fakturę uproszczoną.. Do tej pory stanowiska organów podatkowych określały, że w przypadku wystawienia paragonu z numerem NIP nabywcy spełniającego warunki do uznania go za fakturę uproszczoną, sprzedaż taka nie powinna być dodatkowo dokumentowana fakturą do paragonu, ze względu na to, że paragon taki sam w sobie stanowi fakturę.Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną - paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami fakturę do paragonu można wystawić, tylko jeżeli znajduje się na nim numer NIP.. Tym samym należy go uznać za pełnoprawny dowód księgowy.. Interpretacja potwierdza, że nowe zasady wystawiania paragonów cały czas są problematyczne - zwłaszcza, jeśli dotyczą transakcji do 450 złotych.Okoliczność, że paragon z numerem NIP nabywcy (do 450 zł) jest fakturą uproszczoną, której wydanie stanowi spełnienie obowiązku potwierdzenia sprzedaży fakturą oraz jednocześnie, na podstawie której nabywca może odliczyć kwotę podatku, Ministerstwo Finansów potwierdzało kilkukrotnie, (por. indywidualna interpretacja Dyrektora KIS z dnia 18 września 2017 r., sygn.. Przedsiębiorcy i księgowi skarżą się na praktykę niektórych sprzedawców.. akt I FSK 431/15 uzał, że „stanowisko skarżącej (…) opiera się zaś na błędnym przekonaniu, że paragon zawierający NIP nabywcy jest w istocie fakturą VAT uproszczoną, które to rozumowanie (…) należy uznać za nieuprawnione".. Taki pogląd wyraził również WSA w Łodzi w wyroku z dnia 9.04.2014 r., sygn.. akt I SA/Łd 217/14, WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 16.04.2014 r., sygn..Komentarze

Brak komentarzy.